تعیین سطح زبان انگلیسی درموسسه آموزشی رسا

زبان آموز محترم لطفا فرم زیر را پرکنید تادراسرع وقت جهت تعیین سطح با شما هماهنگ شویم.
درصورتی که شما ولی فرزندتون هستیدمشخصات خودرادرقسمت ولی تکمیل کنید:


نام و نام خانوادگی ولی زبان آموز:(اختیاری)
شماره تماس ولی زبان آموز:(اختیاری)
نام و نام خانوادگی زبان آموز: (اجباری)
شماره تماس زبان آموز:(اجباری)
تاریخ تولد زبان آموز:(اجباری)
سطح تحصیلات زبان آموز:(اجباری)
شماره تماس زبان آموز در واتساپ:(اجباری)
لطفاً بهترین ساعت وزمانی که امکان پاسخگویی داریدرواعلام فرمایید:
نحوه آشنایی شما باموسسه آموزشی رسا به چه صورت بوده است ؟(اجباری)
در صورت انتخاب گزینه سایر اینجا را تکمیل کنید.(لطفا نحوه آشنایی خود با موسسه را توضیح دهید.)
آیا قبلاً دوره زبان انگلیسی راآموزش دیده اید؟
درصورتی که دوره ای گذرانده ایدلطفاً نام کتاب هایی که کارکرده ایدرابنویسید.(اختیاری)