شروع دوره های دیپلم حسابداری -شروع مهارت های تخصصی جهت اخذ دیپلم آموزش و پرورش

عناوین دوره های کاردانش در اخذ دیپلم حسابداری:
-کاربررایانه
- حسابدار عمومی مقدماتی
- حسابدار عمومی تکمیلی
- حسابدار حقوق و دستمزد
- حسابدار صنعتی درجه 2
- رایانه کار حسابداری مالیتوانایی ومزایای کسب شده پس ازگذراندن دوره های فوق درپکیج دیپلم:
- - جذب در شرکت های تولیدی، صنعتی و کارخانجات در حوزه مالی و حسابداری
- -کارآموزانی که دیپلم ناقص هستندپس ازگذراندن دوره های فوق درموسسه ودوره های تئوری درآموزش وپرورش می توانند دیپلم رسمی خودراازآموزش وپرورش بگیرندودردانشگاه ادامه تحصیل بدهند.
- - دریافت6 گواهینامه معتبرورسمی ازسازمان فنی وحرفه ای درهرکدام ازدوره های فوق -