موسسه آموزشی رسا

تدوین واجرای دوره های کوتاه مدت وبلندمدت
همراه با گواهینامه معتبر وبین المللی
مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای
نماینده رسمی انستیتوایزیران
وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح